Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Letöltés .pdf formátumban

I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1.
3. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az egyesület politikailag és felekezetileg független szervezet, amely semmilyen magyar vagy külföldi pártot nem támogat, azok tevékenységében sem aktív, sem passzív módon nem vesz részt, szervezete pártoktól független, országgyűlési képviselői és települési képviselői választáson jelöltet nem állít. Az egyesület mindenki számára nyitott.

II. Az egyesület céljai, feladatai

 • Mátraalmás lakói életminőségének javítása
 • Mátraalmás népességmegtartó erejének növelése
 • Mátraalmás épített és természeti környezetének ápolása, fejlesztése

És mindezen általános célok érdekében aktívan tevékenykedik az egyesület

 • a környezet védelméért
 • a településen élők szabadidős programjainak gazdagításáért
 • a falu idegenforgalmi vonzerejének erősítéséért
 • kulturális programok szervezéséért, lebonyolításáért
 • előadások, továbbképzések szervezéséért
 • a település hagyományainak élesztéséért, éltetéséért
 • kirándulások, túrák szervezéséért, az egészséges életmód növeléséért

Az előbbiek hatékony megsegítése érdekében az egyesület együttműködik

 • a település és a kistérség civil szervezeteivel
 • Szuha-Mátraalmás önkormányzatával és kitüntetetten a kisebbségi önkormányzattal.

III. Az egyesület szervezete és tisztségviselői

1. A közgyűlés

a) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. Az elnök köteles összehívni a közgyűlést, amennyiben azt a tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, továbbá, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, a tagok szavazati jogukat másra nem ruházhatják át. Az írásbeli meghívóban meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat, valamint az esetleges határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét és idejét. A megismételt közgyűlést legalább nyolc napon túli időpontra kell kitűzni.

b) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület rendes tagjainak legalább több mint a fele, valamint az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az elnök helyettes jelen van. A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve ha jogszabály vagy jelen alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés - az eredeti meghívóban feltüntetett napirendi pontokkal - akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok egyötöde, az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az elnök helyettes jelen van.

c) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az egyesület alapszabályának megalkotása és módosítása
 • az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének, valamint az egyesület megszűnésének az eldöntése
 • az éves költségvetés elfogadása
 • az egyesület tisztségviselőinek (elnök, titkár, elnökségi tagok) megválasztása
 • az éves beszámoló, és az éves terv elfogadása
 • döntés az egyesület tagjainak kizárásáról
 • az éves tagsági díj, valamint a pártoló tagi hozzájárulás legkisebb összegének a meghatározása
 • az egyesület elnökének és az elnökség tevékenységének az ellenőrzése.

2. Az elnökség

a) Az egyesület elnöksége 5 főből áll. Az egyik tag az egyesület mindenkori elnöke.

b) Az elnökség üléseinek az összehívására és megtartására a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

 • az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik és akkor határozatképes, ha legalább három tagja köztük az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jelen van, beleértve a határozatképtelenség miatt meghiúsult elnökségi ülést is.
 • az elnök akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag kezdeményezheti az elnökség összehívását.
 • az elnökségi ülésen készült jegyzőkönyvet az elnökség egyik tagja vezeti és minden tagja aláírja.

c) Az elnökség hatáskörébe tartozik:

 • az egyesület tevékenységének irányítása a közgyűlések között
 • a közgyűlés előkészítése
 • az éves költségvetés előkészítése
 • dönt a rendes és pártoló tagok felvételéről
 • az alapszabályon kívül az egyesület egyéb szabályzatainak a megalkotása
 • az elnök és a titkár tevékenységének az ellenőrzése

3. Az egyesület elnöke

a) Az egyesület elnökét a közgyűlés nyílt szavazással öt évi időtartamra választja meg. Az elnök önállóan képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, a titkárral együttesen rendelezik az egyesület bankszámlája felett. Összehívja és vezeti az elnökség üléseit, intézkedik az elnökség döntéseinek a végrehajtásáról.

b) Eljár minden olyan ügyben, melyet a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utalt.

4. Az elnökség tagjai

a) Az egyesület elnökségének tagjait a közgyűlés nyílt szavazással, öt évi időtartamra választja meg. Az elnökség tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik az egyesület tevékenységét, tartják a kapcsolatot más hasonló egyesületekkel, és a helyi hatóságokkal.

b) Közreműködnek az elnökség és a közgyűlés határozatainak az előkészítésében, és az elfogadott határozatok végrehajtásában.

c) Eljárnak minden olyan ügyben, melyet az elnökség vagy a közgyűlés a hatáskörébe utalt.

d) Az elnökség tagjai sorából elnökhelyettest választ, aki az elnök akadályoztatása esetén, de annak egyetértésével helyetesíti Őt a közgyűlésen, az elnökségi ülésen, s minden olyan alkalommal, amikor az elnök képviselete indokolt. A helyettesítés kiterjedhet - külön meghatalmazás alapján a banki tranzakciók ellenjegyzésére is.

5. Az egyesület titkára

Az egyesület titkárát a közgyűlés nyílt szavazással, öt évi időtartamra választja meg. A titkár előkészíti a közgyűlést, megszervezi az egyesület belső és külső kapcsolat- és információrendszerét. Ellátja az egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket és az elnökkel együtt rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

IV. Az egyesület tagsága

1. Az egyesület tagjai

Az egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja, rendszeresen fizeti a tagdíjat és az elnökség a felvételi kérelmet elfogadta. A természetes és jogi személyiségek illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek rendes és pártoló tagok. Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is, azonban vezető tisztséget csak abban az esetben tölthet be, ha magyarországi állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2. A rendes tagok jogai és kötelezettségei:

 • szavazati joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésein
 • egyesület bármely tisztségére megválasztható
 • javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással fordulhat az egyesület illetékes szervéhez
 • az egyesület által meghatározott feltételek mellett részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein
 • részt vehet az egyesület által kiírt pályázatokon
 • köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, és az egyesület munkájában tevékenyen részt venni
 • az egyesület alapszabályát betartani, és az egyesület jó hírnevét megőrizni és öregbíteni.

3. A tagsági viszony megszűnik:

 • kilépéssel
 • természetes személy halálával
 • jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésével
 • kizárással.

A tagsági viszony megszűnésével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza. A közgyűlés a jelenlévő tagok háromnegyedének határozatával a tagot akkor zárhatja ki, ha az egyesület tevékenységében vállalt kötelezettségeknek önhibájából nem tesz eleget, nem tartja be az alapszabály, vagy egyéb egyesületi szabályok rendelkezéseit, vagy magatartásával, tevékenységével veszélyezteti vagy súlyosan sérti az egyesület célkitűzéseit és jó hírnevét.

A kizárást az egyesület bármely két tagja írásban, az ok megjelölésével a tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kezdeményezheti az egyesület elnökénél. A kizárás kérdésében a soron következő közgyűlés dönt az elnök írásbeli előterjesztése alapján, az érintett személy meghallgatása után. Amennyiben az adott évben már nincs közgyűlés, úgy a következő évben kell megtárgyalni a kizárási indítványt. A kizárási indítvány az egyesület elnökéhez való beérkezésétől számított egy év elteltével elévül, azt nem lehet a közgyűlés elé terjeszteni.

A határozatot az elnök szóban ismerteti, majd az érintettel írásban közli. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a kizárt tag a határozat kézbevételétől számított harminc napon belül az egyesülési jogról szóló jogszabály által biztosított jogorvoslattal élhet. A kizárási indítványt elutasító határozat ellen jogorvoslat nincs.

4. A pártoló tagok

Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az egyesületet anyagilag támogatja, de rendes tagként nem kíván részt venni az egyesület munkájában. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a taggyűléseken, indítványokat tehet, kérheti az általa adományozott összeg felhasználásáról szóló részletes elszámolást. Részt vehet az egyesület rendezvényein, igénybe veheti az egyesület rendes tagjait is megillető kedvezményeket. A pártoló tag köteles az egyesület jó hírnevét megőrizni. Az egyesület pártoló tagja tagságáról bármikor, írásban lemondhat.

V. Az egyesület gazdálkodása

1. Az egyesület vagyona

Az egyesület vagyona a rendes tagok által befizetett tagdíjakból, a pártoló tagok által rendelkezésre bocsátott adományokból, az egyesület által szervezett rendezvények bevételeiből, pályázaton elnyert pénzeszközökből, ingó és ingatlan vagyontárgyakból áll.

2. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület bevételeivel önállóan rendelkezik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló vagyon 50 százalékáig gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban az nem veszélyeztetheti az egyesület folyamatos működését. Ennek keretében az egyesület gazdasági társaságot hozhat létre, abba tagként beléphet, azonban csak olyan gazdasági társaságot hozhat létre, vagy olyanba léphet be, amelyben a felelősségének mértéke nem haladja meg az anyagi hozzájárulás mértékét. A vállalkozási tevékenység során elért nyereséget csak az egyesület céljainak megvalósítására lehet fordítani, azt a tagok között nem oszthatja fel. Az egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végezhet.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik:

 • feloszlással
 • feloszlatással
 • más egyesülettel való egyesüléssel
 • a megszűnés megállapításával.

Az egyesület megszűnése esetén a megmaradt vagyon felhasználásáról a közgyűlés dönt.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a tagok a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a 114/1992. (VII. 23.) kormányrendelet rendelkezéseit tartják irányadónak.

Kelt: Szuha-Mátraalmás, 2004. január 31.

Peták István, az egyesület elnöke
Gyurkó Iván, az egyesület titkára

Az adatbázissal való kommunikáció során hiba lépett fel. A hibaüzenet rögzítésre került, az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk. (Mátraalmás.hu)